Khi một cánh cửa đóng lại là lúc một cánh cửa khác mở ra!

Khi một cánh cửa đóng lại là lúc một cánh cửa khác mở ra!