Adobe Illustrator CS6 has stopped working

Mỗi lần tắt Illustrator lại xuất hiện thông báo lỗi "Adobe Illustrator CS6 has stopped working".

Hóa ra Illustrator bị xung đột với tính năng QuickConnect của TeamViewer. Chỉ cần tắt nút QuickConnect của TeamViewer ở góc trên bên phải đi là xong.

Nếu chỉ muốn tắt QuickConnect với Illustrator thì tích chọn nút "Disable the QuickConnect button only for this application (illustrator.exe)." Nếu không, tính năng này sẽ bị tắt ở tất cả các phần mềm khác.