Chửi đổng mà có kẻ giật mình! Buồn cười thật!

Chửi đổng mà có kẻ giật mình! Buồn cười thật!